آدمهای خوب شهر

Monday, June 09, 2008

چرخ خرید

زن چرخ پر و سنگین خرید را هل می داد و داشت نزدیک می شد به پله ها. وقتی رسید ایستاد انگار که دنبال راه حلی برای پایین رفتن از این ۵ پله بگردد. دختر جوان از پشت سر زن سرعتش را تند کرد؛ آمد جلوی چرخ را گرفت و روی پله ها بلندش کرد. پایین که رسیدند زن شروع کرد به تشکر کردن. دختر لبخندی زد؛ دست تکان داد و رفت...

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home