آدمهای خوب شهر

Thursday, July 30, 2009

همه راهها به رم ختم می شود

من: آقا مسیرتون...

راننده تاکسی :آره بابا... آره..همه دارن میرن ...شما هم بیا ...

از وبلاگ گیس طلا

1 Comments:

  • یعنی آدم خوبی نمونده تو این شهر که وصفش رو بنویسی و ما رو کمی امیدوار کنی ؟
    ;)

    By Blogger Unknown, at 12:56 PM  

Post a Comment

<< Home