آدمهای خوب شهر

Sunday, July 26, 2009

اهای خدا! رای ما رو پس بگیر

همکلاسی عزیزی که دو روز پیش از حج دانشجویی برگشته تعریف می کرد که دربین صفا و مروه آخوندی که همراه انها بوده بهشون می گه که اینجا هر خواسته ای از خدا داشته باشید حتما براوره می شه, دوست ما هم سریعا می پرسه : حاج آقا هر خواسته ای؟ که آخونده هم تصدیق می کنه.
به ناگاه میگه "رای مارو پس بگیر" "رای مارو پس بگیر" و سریعا با همراهی بقیه دانشجویان مواجه می شود. اینطوری که تعریف می کرد با اون حالت دویدن وشعار دادن لحظت جالبی رو رقم زده اند

از وبلاگ شبح نامه

1 Comments:

Post a Comment

<< Home