آدمهای خوب شهر

Tuesday, March 01, 2011

هم ترافیکی!

دوستم می گه که داشته از سرکار برمی گشته ، توی اتوبان ، صدای ضبطش بلند بوده و قیافه اش خیلی خسته بوده ، چون داشته از باشگاه برمی گشته . می گه پشت چراغ قرمز ، یه دختری از تو ماشین بغلی ، بهم اشاره کرد ، سیگار می خوای ؟
می گه فک کنم قیافه ام شبیه اینایی بوده که خسته بودن و دعوا کرده بودن ، دختره می خواست دردمو کم کنه

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home