آدمهای خوب شهر

Tuesday, October 03, 2006

سر سهروردی منتظر سبز شدن چراغ عابر پیاده بودم که متوجه شدم خانمی دست یک خانم پیر رو گرفته و تا پشت چراغ رسوند. بعد که میخواست از خیابون ردش کنه، اون خانوم پیر گفت الان چراغ قرمزه! چرااغ که سبز شد اومدم که از خیابون رد بشم که راننده اتوبوسی که پشت چراغ ایستاده بود بوق زد و وقتی سرم رو برگردوندم اشاره کرد که دست اون خانوم رو بگیرم. من هم به کمک خانم جوانتر رفتم و دست دیگه اون خانوم پیر رو گرفتم و با هم از خیابون ردش کردیم. دقت نظر این راننده حسابی منو به فکر فرو برد


نویسنده: نیلوفر

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home