آدمهای خوب شهر

Monday, September 25, 2006

دکتر شمس الهی-استاد دانشکده برق شریف
---------------------------------
یادم نیست چند سال پیش بود. روز ثبت نام مثل همیشه همه چیز قاطی پاطی شده بود و کم کم داشتیم می رسیدیم به وضعیتی که بچه ها به ما هم چشم غره بروند.ما یعنی شورای صنفی.
ساعت که از چهار چهار و نیم گذشت حسابی دست و پایمان را گم کردیم که حالا اگر یک درسی بیخودی پر شود دکتر شمس الهی را از کجا پیدا کنیم.

چیزی نگذشته بود که دکتر شمس الهی آمد توی سایت. احوالکان را پرسید و بعد هم گفت می ماند دانشگاه تا پایان ثبت نام.

چند سالی از آن وقت گذشته ولی هنوز هم برای هر کس اسم دکتر شمس الهی را بیاوری یادش هست که او بهترین معاون دانشجویی بود که می شد داشت.

Labels:

1 Comments:

  • بله، استاد شمس الهی... ایشان بهترین استاد مدار 1 و در کل بهترین استادی هم هستند که میشد داشت... یاد آن روزهای خوش بخیر

    By Anonymous Anonymous, at 9:09 PM  

Post a Comment

<< Home