آدمهای خوب شهر

Monday, September 18, 2006

لباس فروش زیرگذر میدان تجریش
-----------------------------------
پیراهن را از بین لباسهای آویزان بیرون مغازه بر می دارم و می روم تو.
"ببخشید آقا. این چنده؟"
- هشت و پونصد خانم.
"می شه پس همینو بدین؟"

تا می آید لباس را توی کیسه بگذارد پول را می شمارم و 9000 تومان می گذارم روی میز. با تعجب نگاهم می کند و با لبخند 1000 تومان پسم می دهد.

"آخه همه خیلی چونه می زنن!"

دلش نیامده بود پول اضافی را گذاشته بود رویش برای چانه زدم بگیرد...

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home