آدمهای خوب شهر

Saturday, September 16, 2006

تقاطع ولی عصر و طالقانی-رو کوسنی های گبه پشت ویترین -صاحب مغازه دعوتت می کند که وارد شوی. از رو کوسنی ها خوشت می آید- هر کدام هشت هزار تومان- پولی که همراه داری کافی نیست-"ممنون آقا فردا برمی گردم"- صاحب مغازه به اصرار:"نه خانم اگر خوشتان آمده ببرید ، بعدا پول را به حسابم بریزید" و تند تند شماره حسابش را برایم می نویسد.- من متعجب:"آخه آقا چه طوری به من اعتماد می کنید؟"-"چه طوراعتماد نکنم خانوم؟!!!"-دو هزارتومانی که همراهم است را به صاحب مغازه می دهم و با چهار تا روکوسنی گبه و یک شماره حساب به خانه برمی گردم

نویسنده:
ناشناس

Labels:

1 Comments:

  • رسیدنات به خیر.بیا که باید برات از یه مدرسه خوب شهر تعریف کنم!

    By Blogger یاسمن, at 4:20 PM  

Post a Comment

<< Home