آدمهای خوب شهر

Saturday, September 18, 2010

شماره اشتباهی

اینجا هم آدم خوب خود نویسنده است که در گودر پیدایش کردم.

اشتباهی خونه یه خانم پیری رو گرفتم ، اومدم معذرت خواهی کنم هی میگفت علی جان تویی ، هی میگفتم ببخشید مادر اشتباه گرفتم ، باز میگفت رضا جان تویی مادر ، میگفتم نه مادر جان اشتباه شده ببخشید ، اسم سوم رو که گفت دلم شکست ، گفتم آره مادر جون ، زنگ زدم احوالتون رو بپرسم . اونقدر ذوق کرد که چشام خیس شد .

نویسنده: میلاد

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home