آدمهای خوب شهر

Thursday, October 28, 2010

همراهان سبز

می گفت سعی می کنم هر از گاهی حتما بروم توی یادگار و از جلوی اوین رد شوم که مبادا در روزمره زندگی گم شوم و از یادم برود آنهایی که آن تو نشسته اند همراه منند.

نویسنده: ناشناس

Labels:

2 Comments:

Post a Comment

<< Home