آدمهای خوب شهر

Friday, December 24, 2010

پاسخ درست به یک اعتراض

(از وبلاگ خواب زمستانی)

کی از دوستان مقاله ای را در گودر هم‌خوان کرده بود با عنوان زبان و جنسیت. عنوان مقاله دقیقن همان چیزی بود که موضوع تحقیق دو سه سال پیش من در درس زبان شناسی اجتماعی بود که نتیجه اش شد مقاله ای تالیفی که خلاصه ای ازآن را برای مرحوم مجله ی زنان ترجمه کردم و در آخرین شماره ی آن منتشر شد و بعد هم مجله را توقیف کردند و اگر نمی کردند بنا بود این موضوع را ادامه دهم و سری مقاله ای برایشان در باب زبان و جنسیت بنویسم.
مقاله ی هم‌خوان شده در گودر را که خواندم دیدم یک جاهایی اش بسیار آشنا می زند و برایم عجیب بود که طرف به همان نتایجی رسیده که من هم دو سه سال پیش رسیده بودم. بعد که دقیق تر مقاله ی خودم را دوباره خواندم دیدم تعجبی ندارد چون پاراگراف پاراگراف از مقاله ی خودم سرقت ادبی شده بود و بدون ذکر نامی از من پایه ی تئوریک متن را طرف برداشته بود و چسبانده بود در متن خودش. یک سری مثال هم اضافه کرده بود که با تئوری نمی خواند و همین باعث شده بود که خودش در مقاله ی خودش بارها به تناقض بر بخورد.
مقاله در سایت انسان شناسی و فرهنگ چاپ شده بود . تصمیم گرفتم در ایمیلی اعتراض خودم را به گوش‌شان برسانم. نمی دانستم مدیر سایت دکتر فکوهی است و خود ایشان پاسخ دادند و قرار شد من دقیقن مشخص کنم که کجاها را طرف سرقت ادبی کرده و برایشان بفرستم. متن خودم و متن طرف را در فایل وردی ذخیره کردم که سرجمع شد سه صفحه ی ناقابل یعنی حدود یک و نیم صفحه خطوط پشت سر هم را ایشان بدون منبع برداشته بود.
فایل را برایشان فرستادم و پس از بررسی یکی دو روزه پاسخ دادند که اعتراضم کاملن وارد است و مقاله به زودی از سایت شان برداشته می شود و نویسنده ی مربوطه هم از حق نشر در آینده بر روی سایت ایشان محروم خوهند شد.
در پاسخ برایشان نوشتم که نمی‌خواستم این ماجرا مشکلی برای نویسنده ایجاد کند و صرف این که نویسنده تذکری دریافت کند برایم کافی است.
امروز دیدم مقاله را از روی سایت شان برداشته اند.
این اولین بار بود که اعتراضم به سرقت ادبی مطالبم با گستاخی روبرو نمی شد بر خلاف تمام موارد قبلی که سارق ادبی به جای عذرخواهی طلب کار هم می شد که چرا اعتراض می کنم.
رفتار سایت انسان شناسی و فرهنگ و مدیریت محترم آن دکتر فکوهی برایم قابل تقدیر و احترام است.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home