آدمهای خوب شهر

Tuesday, January 04, 2011

باز هم رهگذر ها

نزدیکای میدون انقلاب جلوی من راه می رفت که دید یه کیسه برنج افتاده روی زمین. یه ذره نیگاش کرد دید یه خانوم جلوتر با دو تا بسته دیگه دستش داره می ره. گفت این مال شماست؟ خانومه گفت آره. برش داشت باهاش رفت تا توی مترو( مترو انقلاب مسیر پیاده روی طولانی دارد)
کیسه روغن اش هم پاره شده بود. یک اقایی کیسه کتابش را داد.
زن خجالت می کشید. که این همه باعث زحمت شده ولی هفته ای یک بار سر این کار می رفت و امروز برایشان نذری داده بودند.

نویسنده: ش

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home