آدمهای خوب شهر

Wednesday, January 05, 2011

مردم و ...

کارمند بانک گفت چون شعبه تون این جا نیست و کارتتون خراب شده باید پانصد تومان بدهید، مشتری عصبی شده بود، فشار آمده بود بهش. گفت چندهزار تومان می خواهم بگیرم کارتم را خودتان خراب کرده اید. این هم از دولت ، نمی خوام پول بگیرم بدین قبض رو. کارمند، پول ها را شمرد گذاشت روی پیش خوان( بدون این که پول اضافی را بگیرد) گفت به سلامت


نویسنده: ش

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home