آدمهای خوب شهر

Wednesday, December 15, 2010

اتوبوس سوار مهربان

در کنار همه جور آدمی که هر روز میبینیم واقعا یک آدم خوب هم حس خوب بودن همه آدمها را بهت میده. وقتی صبح علی الطلوع که داری میری سرکار یه نفر توی اتوبوس بهت لبخند میزنه یا ساک دستی ات را که ظرف غذایت توشه ازت میگیره... یه روز اتوبوس اینقدر شلوغ بود که همه با فشار ایستاده بودند یه دختر خانم مهربان که روی صندلی نشسته بود کیف و وسایل همه کسانی که دور و برش ایستاده بودند ازشون گرفت. روی پاش حداقل 6 تا کیف و ساک دستی و جزوه و کتاب بود و بیخیال از اینهمه بار با دوستش حرف میزد و حواسش به مردم بود که اگر کسی سختش بود وسایلش را ازش بگیره

نویسنده: نسرین

Labels:

1 Comments:

Post a Comment

<< Home