آدمهای خوب شهر

Wednesday, December 15, 2010

دکتر با مسئولیت

همکاری دارم در زنجان که امروز تاسوعا کشیک بیمارستانی بود و بسیار اوقاتش تلخ بود...امروز دختر بچه ای را برایشان در اورژانس آورده بودند که به احتمال زیاد مورد تجاوز قرار گرفته بود...این خانم دکتر هم  دقیق میشود و مادر بچه میگوید که زمین خورده است. دکتر از شدت تالم به مسوولین بیمارستان میگوید و آنها میگویند دنبال شر نگرد...خانم دکتر در وانفسای انتخاب بین  سکوت تلخ و فریاد حق ، حق را بر میگزیند و موضوع را به مقامات گزارش میکند...خسته بود  بهش گفتم گرچه در هیات و تکیه نبودی ولی مثل حسین ، به روزمرگی گورستانی نهیب هیهات زدی...

Labels:

1 Comments:

  • دمش گرم. اما حالا راوی اون آخر به صحرای کربلا نمیزد کارش راه نمی‌افتاد؟ آخه چه ربطی به حسین داره؟

    By Anonymous Anonymous, at 6:05 PM  

Post a Comment

<< Home