آدمهای خوب شهر

Monday, January 17, 2011

بلندگوی تاکسی

آهای آقای راننده تاکسی که من تو تاکسیت از خستگی خوابم برد و تو بلندگوی سمت من رو قطع کردی تا برسیم به مقصد...دمت گرم با مرام...دمت گرم

از تویتر دختر حاجی ارسالی زهرا قدیانی

Labels:

1 Comments:

  • خوشحالم هنوز یکم مهربونی مونده

    By Blogger Unknown, at 1:53 PM  

Post a Comment

<< Home