آدمهای خوب شهر

Tuesday, July 14, 2009

آواز شبهای اوین

خبر رسیده از اوین که محمد رضا جلایی پور هر شب از توی انفرادی با صدای آوازش دل بقیهٔ هم بندی هارا آرام می‌کند...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home