آدمهای خوب شهر

Tuesday, July 14, 2009

اوین، چای، میوه، انتظار

دوستی‌ دارم که این شبها برای آنهای که پشت در اوین منتظر خبری از عزیزانشان جمع شده ‌اند چای و شیرینی‌ و میوه می‌‌برد....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home