آدمهای خوب شهر

Sunday, October 03, 2010

پليس مهربان 3

کنار همسرم نشسته بودم ، کمربند را فراموش کرده بودم ببندم . پليس به همسرم گفت بزن کنار . همسرم گفت جناب بايد خودش جريمه اش را بپردازد . پليس گفت ، حرکت کن . يک روز او را گردش آورده اي مي خواهي سرش منت بگذاري که برايت جريمه دادم

نویسنده: ناشناس

Labels:

1 Comments:

  • چه قدر دنيا رو زيبا مي بيني

    By Anonymous اثر پروانه اي, at 6:13 AM  

Post a Comment

<< Home