آدمهای خوب شهر

Friday, October 22, 2010

ادب

صدای ضبط، ماشین را برداشته؛ سبوی ما شکسته..در میکده بسته.. امید همه ما به همت تو بسته.. به همت تو ساقی..

می‌پیچد توی کوچه. در مسجد باز، صدای اذان کوچه را برداشته؛ الله‌اکبر.. الله اکبر..

راننده تاکسی ضبط را خاموش می‌کند.

 نویسنده: زهرا قدیانی

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home