آدمهای خوب شهر

Tuesday, October 19, 2010

باز هم موبایل گم شده

امروز تو تاکسی یکی از خانم ها می گفت موبایل دخترش توی یه ماشین جا مونده بود. بعد یک زن به آخرین شماره گرفته شده زنگ زده بود و گفته بود که: "این موبایل توی ماشین جا مونده. منم دیدم عکس دخترتون روشه گفتم دست غریبه نیفته بهتره" بعدم
 آدرس گرفته بود و موبایل را براشون فرستاده بود.

 نویسنده: ناشناس

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home