آدمهای خوب شهر

Friday, November 12, 2010

باز هم راننده تاکسی!

همیشه وقتی سوار تاکسی می شم سعی می کنم همون اول کرایه رو حساب کنم .
اون روز باعجله پیاده شدم تا به اتوبوس برسم که یهو وارفتم...یادم رفته بود پول رو به راننده بدم.باید چی کار می کردم؟ چه جوری بین اون همه ماشینی که اون طرف تو ایستگاه پارک کرده بودن پیداش می کردم ؟...
تازه اون گذری بود و معلوم نبود بره تو ایستگاه...با ناامیدی بدو بدو خودمو رسوندم ایستگاه و بین ماشین ها رو گشتم...واقعا خدا لطف کرد که پیداش کردم .
تمام اینا مهم نبود، مهم این بود که وقتی با کلی عذر خواهی گفتم که یادم رفته کرایه رو بدم چی شنیدم؛
با خوشرویی بهم گفت چرا زحمت کشیدین؟ قابلی نداشت "وقتی دیدم رفتین دیگه صداتون نزدم"
انگار دنیا رو بهم داده باشن انقدر ذوق کردم از برخورد با همچین آدمی که به خاطر 600 تومن شخصیت یه نفر رو تو خیابون زیر سوال نمی بره و مثل بعضیا جلو اون همه آدم سرش داد نمی کشه که کرایتو بده...
خیلی براش دعا کردم .
خدایا شکرت

نویسنده: مسافر

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home