آدمهای خوب شهر

Saturday, May 21, 2011

جریمه لذت بخش!!!!

صبح سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت رسالت. وقتی رسیدم روبروی جایی که می خواستم برم، دیدم که بنده این طرف بزرگراهم و مجموعه آن طرف. پیچیدم توی قنبرزاده که دیدم دو پلیس جوان بهم اشاره کردند بزن کنار. کلا این طرح زوج و فرد رو یادم رفته بود. ایستادم و گفتم من قرار نبود بپیچ این تو چون می خواستم برم اون ور رسالت. آقای پلیس هم با لبخند گفت:"رسالت خودش تو طرحه!"
منم گفتم ببخشید و گواهینامه رو دادم بهش. قبل اینکه جریمه رو بنویسه پرسد :"حالا کجا می خوای بری؟" بهش گفتم. برام توضیح داد که چه جوری می تونم دور بزنم و بندازم اون سمت رسالت. وقتی داشت جریمه رو می نوشت هم یه کمی با هم حرف زدیم که "کتاب ملاصدرا به چه در د می خوره (می خواستم برم کتاب ملاصدرا بخرم!) و کجا درس می خونم و از این چیزا. آخرش جریمه و گواهینامه رو که بهم داد پرسید : "فهمیدی از کجا بری؟
گفتم آره.
گفت:" پس برو... ببخشیدا!"
گفتم "ای بابا..شما ببخشید!"
و راه افتادم. با خوشحالی!

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home