آدمهای خوب شهر

Monday, July 18, 2011

کیف پولهای گم شده

من دو بار کیف پولم رو گم کردم و هر دو بار هم خدا رو شکر کیفم به دست آدمای خوب شهر افتاد. اولین بار میدون هفت تیر: آقایی که کیف رو پیدا کرده بود و خانومش، اول از روی کارت کتابخونه زنگ می زنن به کتابخونه دانشگاه. بعد پیگیری می کنن و شماره خونه رو از رو پرونده پیدا می کنن که البته شماره خونه قدیمیمون بوده که من تو پرونده م عوض نکرده بودم و بعد شماره جدید رو میگیرن و این طوری من رو پیدا می کنن! بار دوم هم دم عید بود. یه آدم خوب کیف رو نزدیک خونه پیدا کرده بود. اما این بار از دفعه
قبل تجربه شده بود. شمارمو گذاشته بودم تو کیفم. :دی

نویسنده: مهرنوش

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home